سرمایه گذاری در تامین تمام امکانات و منابع انسانی یکپارچه نوآورکه باعث

ایجاد هم افزایی در جهت توسعه پایدار می شود.

مسئولیت

 اطمینان از رضایت مشتری از طریق مسئولیت در تولید، پاسخگویی مناسب و ایجاد

احساس امنیت در آنها.   

                       

توسعه یک مدل اقتصادی موفق برای توسعه  بهتر و مکرر که به کارکنان و

سرمایه گذاران کمک می کند تا از دستاوردهای خود سود ببرند.

ارائه بهترین موقعیت برای تولید خودروهای با کیفیت و ایمن، مصرف بهینه سوخت، محیط زیست ارزش و قیمت مناسب و ایجاد بهترین شرایط برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان به منظور جلب رضایت بیشتر آنها.      

    

تاسیس یک شرکت پر توان برای ارائه خدمات از طریق تحقق و توسعه،

مشتری مداری و تولید محصولات مطلوب و متفاوت برای کشور.